United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Nghiên cứu ứng dụng Không gian công cộng tại các khu vực đô thị thu nhập thấp - Nghiên cứu trường hợp Hà Nội, Việt Nam”

Năm thực hiện : 2006

Chủ đầu tư : Trung tâm nghiên cứu toàn cầu (GRC)

Nhiệm vụ chung: Cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách giải pháp “không gian công cộng” như là một nhân tố quan trọng của thành phố cho việc giảmnghèo và phát triển đô thị bền vững. Phát triển một cơ sở thông tin nhằm hỗ trợ người dân, chính quyền, các chuyên gia và các nhóm kinh doanh để đưa ra các quyết định đầu tư về quản lý môi trường tại các cộng đồng đô thị. Giúp tăng cường và cải thiện mối quan hệ giữa chính phủ và cộng đồng được tốt hơn thông qua việc tạo lập và cải thiện không gian cộng đồng

Các hoạt động thực hiện :

  • Điều tra, khảo sát về nhu cầu cộng đồng về không gian công cộng.
  • Tổ chức các buổi sinh hoạt cộng đồng, lấy ý kiến cộng đồng về không gian công cộng mà họ mong muốn.
  • Huy động cộng đồng và các bên cùng tham gia tái thiết không gian công cộng tại khu vực nghiên cứu