United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Nghiên cứu về Chuyển đổi không gian do tác động của Toàn cầu hóa và Đô thị hóa tới nghèo đô thị tại các thành phố Châu Á – Nghiên cứu trường hợp Hà Nội

Năm thực hiện : 2007 - 2009

Chủ đầu tư : Trường Đại học Bách khoa Liên bang Lausanne (EPFL)- Thụy Sỹ

Nhiệm vụ chung : Nghiên cứu những chuyển đổi không gian do tác động của toàn cầu hóa và đô thị hóa tới nghèo đô thị tại các thành phố Châu Á, nghiên cứu thí điểm trường hợp thành phố Hà Nội

Các hoạt động thực hiện :

  • Nghiên cứu và triển thai thu thập và phân tích các dữ liệu
  • Khảo sát điều tra các hộ nghèo trên 4 quận huyện Hà Nội
  • Viết báo cáo, đề xuất chính sách, tham gia hội thảo quốc tế