United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Nghiên cứu về sự tiến hóa các đô thị Việt Nam

Năm thực hiện : 2010

Chủ đầu tư : Ngân hàng Thế giới

Nhiệm vụ chung : Nghiên cứu tổng quan sự chuyển đổi không gian của Việt Nam, quy mô và chức năng của các thành phố trong hệ thống khung đô thị, và mối liên hệ của chúng tới hiệu suất đô thị và sự phát triển kinh tế địa phương. Từ đó đưa ra đề xuất về lựa chọn chính sách và ưu tiên đầu tư hạ tầng theo thứ tự cho Việt Nam để tạo điều kiện cho đô thị hóa và phát triển kinh tế trong vòng 30 năm tới mà không gây ra “Bẫy thu nhập trung bình”

Các hoạt động thực hiện :

  • Thu thập dữ liệu và hợp nhất dữ liệu về Đô thị hóa- Sự chuyển đổi kinh tế, Đô thị hóa – Sự chuyển đổi Nhân khẩu học và sự tập trung đói nghèo đô thị;
  • Chuẩn bị các bản đồ và trình bày với Hệ thống thông tin địa lý;
  • Dự thảo/góp ý kiến các phần của báo cáo cuối cùng 

466

Bản đồ Quy hoạch Tổ chức Không gian Kiến trúc khu vực An Bàng