United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Rà soát, cập nhật, khảo sát và đánh giá nhu cầu đầu tư Nâng cấp Đô thị Quốc gia, Dự án Nâng cấp Đô thị Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (MDR-UUP)

Thời gian: Tháng 5/2015 – tháng 06/2016

Khách hàng: Ban quản lý dự án phát triển đô thị, Cục phát triển đô thị, Bộ Xây dựng/ Ngân hàng Thế giới

Nhiệm vụ chung:

Xem xét, đánh giá sự thiếu hụt về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội và nhu cầu nâng cấp tại các khu thu nhập thấp (LIAs) ở các đô thị từ cấp 4 trở lên trên phạm vi toàn quốc theo chương trình NUUP, từ đó hỗ trợ Bộ xây dựng xác định nhu cầu đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và xã hội của các đô thị và hỗ trợ xây dựng đề xuất dự án nâng cấp đô thị kêu gọi vốn đầu tư từ các nhà tài trợ. Dự án sẽ đặt nền tảng quan trọng cho việc thực hiện gói hỗ trợ kỹ thuật MOC-01B “Hỗ trợ thực hiện NUUP” góp phần thực hiện NUUP một cách hiệu quả

Nhiệm vụ cụ thể:

Rà soát và trình bày trình trạng nghèo đô thị và xu hướng chung dựa vào các nguồn số liệu, dữ liệu thứ cấp cập nhật nhất.

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá tình trạng thiếu hụt hạ tầng cho các đô thị trên cơ sở rà soát,phân tích đánh giá các dự án nâng cấp đô thị đã được tài trợ, các Dự án nâng cấp ở các đô thị với sự tham gia cộng đồng, tổ chức hội thảo hướng dẫn các đô thị cập nhật.

Tổng hợp kết quả khảo sát sâu tại 9 đô thị để hướng dẫn cập nhật dữ liệu, đánh giá nhu cầu nâng cấp thực tế của các đô thịvà đề xuất chiến lược nâng cấp cho từng đô thị.

Xây dựng bản đồ nghèo trên cơ sở tích hợp hệ thống GIS để khái toán chi phí tổng thể, kinh phí đầu tư theo từng giai đoạn và cho các vùng và mục tiêu ưu tiên khác nhau.

Hỗ trợ Bộ xây dựng trong việc xây dựng đề xuất dự án đầu tư nâng cấp đô thị để WB tài trợ.