United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Xây dựng Đề cương chi tiết và Văn kiện Dự án “Hỗ trợ xây dựng nền hành chính công có trách nhiệm và nhạy bén tại tỉnh Hà Tĩnh”

Thời gian: 2016

Khách hàng: Ban điều phối dự án SRDP-IWMC Hà Tĩnh

Nhiệm vụ chung:

Tư vấn, hỗ trợ Ban Điều phối dự án xây dựng Đề cương chi tiết và Văn kiện Dự án "Hỗ trợ xây dựng nền hành chính công có trách nhiệm và nhạy bén tại tỉnh Hà Tĩnh

Nhiệm vụ cụ thể:

Nghiên cứu tài liệu

Triển khai kế hoạch thu thập thông tin

Tiến hành khảo sát, điều tra và phân tích dữ liệu thu thập được

Xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và Văn kiện Dự án

Tham vấn các bên liên quan để lấy ý kiến và tổ chức Hội thảo kỹ thuật để thảo luận và thống nhất các nội dung của Báo cáo đề xuất chủ trương và Văn kiện dự án.