United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu đô thị nghỉ dưỡng Hà My Đông A - xã Điện Dương - huyện Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam

Thời gian: 2009-2012

Khách hàng: Tập đoàn HBG

Nhiệm vụ chung:

Lập hồ sơ quy hoạch 1/500 theo định hướng của bản quy hoạch tổng thể khu vực dự án đã được chấp thuận và trình cấp thẩm quyền phê duyệt;

Tư vấn quản lý thực thi quy hoạch, bao gồm các hoạt động quảng bá, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch cộng đồng, tái thiết và phát triển đô thị, lập các dự án xây dựng thí điểm trong khu Dự án

Nhiệm vụ cụ thể:

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu GIS cho lập quy hoạch và quản lý đất đai tại khu đô thị nghỉ dưỡng Hà My Đông A: các bản đồ địa hình tỉ lệ 1/500 (3D), bản đồ địa chính, và các bản đồ kinh tế xã hội khác

Thiết kế chi tiết khu đô thị nghỉ dưỡng Hà My Đông A

Thiết kế hạ tầng đô thị: Mạng lưới giao thông, điện và hệ thông liên lạc, hệ thống thoát nước, cấp nước, hệ thống xử lý chất thải rắn và thoát nước mưa.

Đánh giá tác động môi trường