United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị An Bàng, thành phố Hội An

Thời gian: 2009-2012

Khách hàng: Tập đoàn HBG

Nhiệm vụ chung:

Dự án nhằm mục tiêu xây dựng khu đô thị An Bàng dựa trên các nguyên tắc phát triển hài hòa và bền vững, tạo ra các không gian công cộng mở, xây dựng văn hóa đô thị thân thiện với môi trường, phát triển ngành nghề, tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương, nâng cao kinh tế địa phương, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong quá trình quy hoạch, xây dựng  khu vực dự án.

Nhiệm vụ cụ thể:

Hoàn thiện dữ liệu GIS cho quy hoạch và quản lý đất đai khu vực An Bàng: các bản đồ địa hình tỉ lệ 1/500 (3D), bản đồ địa chính, và các bản đồ kinh tế xã hội khác

Thiết kế đô thị chi tiết khu vực An Bàng

Thiết kế hạ tầng đô thị: Mạng lưới giao thông, điện và hệ thông liên lạc, hệ thống thoát nước, cấp nước, hệ thống xử lý chất thải rắn và thoát nước mưa.

Đánh giá tác động môi trường


Bản đồ Quy hoạch Tổ chức Không gian Kiến trúc khu vực An Bàng