United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Nghiên cứu đánh giá tác động của việc đăng ký thường trú đối với nghèo Đô thị

Năm thực hiện : 2005

Chủ đầu tư : Ford Foundation

Nhiệm vụ chung: Dự án nghiên cứu ảnh hưởng của các chính sách đăng ký thường trú vào đói nghèo Đô thị tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ cụ thể:

  • Điều phối các công việc nghiên cứu: Xác định khu vực khảo sát, liên hệ và tiến hành phỏng vấn các cá nhân chủ chốt đến từ UBND địa phương trong khu vực khảo sát, đưa ra nhận xét về mẫu câu hỏi phỏng vấn chi tiết,... và các nhiệm vụ khác liên quan đến việc thực hiện được đề cập sau đây, cộng tác với Viện Xã hội học
  • Thu thập thông tin và phất tích các nghiên cứu địa phương cũng như quốc tế về các vấn đề giấy phép cư trú và tính trạng di trú
  • Theo dõi và tham vấn các công việc thực hiện thực địa tại Hà Nội
  • Đưa ra nhận xét với các nhà nghiên cứu về các công việc thực hiện thực đia, phân tích số liệu, viết báo cáo sơ bộ và báo cáo cuối cùng
  • Điều phối việc thực hiện phóng sự bằng hình ảnh tại Hà Nội
  • Tham gia vào các đề xuất/ khiến nghị xác định việc cải thiện chính sách công: phân tích thông tin thu thập được từ thực địa và hợp tác viết báo cáo sơ bộ và cuối cùng 

444