United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Điều tra về dịch vụ công đối với người nghèo các đô thị Việt Nam

Năm thực hiện : 2005

Chủ đầu tư : Ngân hàng thế giới và UNDP

Nhiệm vụ chung: đánh giá đa chiều các dịch vụ công nhằm thúc đẩy đối thoại giữa chính quyền, nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ, với mục tiêu sau cùng là để cải thiện chất lượng dịch vụ công tại các trung tâm đô thị cũng như quản trị tốt.

Nhiệm vụ cụ thể:

  • Giới thiệu các phương pháp và kinh nghiệm làm việc quốc tế
  • Xây dựng kế hoạch làm việc, tham gia thiết kế phiếu câu hỏi, tập huấn nhân viênkhảo sát tại địa phương
  • Tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận về kết quả của khảo sát
  • Xây dựng tài liệu cho việc nhân rộng  

443