United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Chương trình phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế - tài trợ bởi FINIDA

Năm thực hiện : 2006

Chủ đầu tư : FINDA

Nhiệm vụ chung: Đánh giá quy trình cải cách hành chính và đề xuất các biện pháp hỗ trợ cho Dự án Phát triển Nong thôn Huế tại 3 huyện nông thôn (Phong Điền, Hương Tràm Hương Thủy)

Nhiệm vụ cụ thể:

  • Hỗ trợ tổ chức các buổi thảo luận nhóm tập trung với các cư dân
  • Tiến hành phỏng vấn cán bộ chính quyền
  • Phân tích các đánh giá phát hiện trong hợp phần quản lý công của dự án
  • Cung cấp khuyến nghị cho việc thiết kế dự án mới. 

 

442