United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Hỗ trợ kỹ thuật để thiết lập và vận hành các Trung tâm giao dịch hành chính một cửa tại 10 xã của Quận Trà Linh, Cao Bằng

Năm thực hiện : 2005 - 2006

Chủ đầu tư : SDC

Nhiệm vụ chung : thí điểm mô hình Một cửa cho dịch vụ công tại 10 xã thuộc tỉnh miền núi Cao Bằng. Mô hình thành công sẽ được tập hợp thành tài liệu như mộ hướng dẫn thực hiện mô hình một cửa cho các xã miền núi khó khăn của tỉnh

Nhiệm vụ cụ thể:

  • Phát triển, thử nghiệm và xác nhận quy trình khả thi nhằm thiết lập OSS ở cấp xã
  • Xây dựng sổ tay hướng dẫn thiết lập và vận hành OS tại cấp xã
  • Đẩy mạnh mô hình OSS cấp xã trên phạm vi cả nước  

441