United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Quy hoạch chiến lược Quản lý Chất thải rắn tại Nam Định

Năm thực hiện : 2005 - 2006

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án phát triển đô thị Nam Định

Nhiệm vụ chung: hỗ trợ xây dựng kế hoạch chiến lược quản lý chất thải rắn thành phố Nam Định

Nhiệm vụ cụ thể:

  • Rà soát tất cả các tài liệu hiện có và các dự án tương tự tại Việt Nam
  • Hỗ trợ nhân viên URENCO hiểu quy trình lập quy hoạch mới
  • Làm việc với các nhóm địa phương để chuẩn bị và thực hiện quy hoạch nhằm đảm bảo sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong quy trình
  • Hỗ trợ tổ chức một chuỗi các hội thảo thảo luận các lựa chọn quản lý rác thải
  • Tham gia đánh giá và định giá các lựa chọn
  • Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh cho URENCO
  • Viết báo cáo
  • Cung cấp đầu vào cho việc chuẩn bị Chiến lược phát triển của thành phố  

440