United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Dự án WWViews Việt Nam “Quan điểm toàn Thế giới về sự Nóng lên Toàn cầu”

Năm thực hiện : 2009

Chủ đầu tư: Ban công nghệ Đan Mạch

Nhiệm vụ chung: Dự án là sáng kiến của Ban công nghệ Đan Mạch nhằm lấy ý kiến người dân toàn cầu về chính sách khí hậu nhằm để gửi tới  COP15 nhằm tác động đến các thỏa thuận về chính sách khí hậu toàn cầu trong tương lai.

Nhiệm vụ cụ thể:

  • Phát triển và triển khai chiến lược truyền thông qua các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia và các phương tiện truyền thông tại Việt Nam;
  • Quảng bá và lựa chọn 100 người tham gia hội thảo từ các địa phương
  • Tổ chức hội thảo WWViews và chia sé thông tin toàn thế giới qua Internet  

439