United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Xây dựng năng lực quản lý môi trường cho ngành Điện lực

Năm thực hiện : 2009 - 2010

Chủ đầu tư: ADB

Nhiệm vụ chung: Nâng cao năng lực quản lý môi trường của ngành điện Việt Nam; Nâng cao năng lực quản lý chất lượng không khí cho Sở Tài nguyên môi trường, tỉnh Quảng Ninh

Nhiệm vụ cụ thể: URS là nhà thầu phụ của tổ chức VisionRi – nhà thầu chính giao nhiệm vụ gồm:

  • Chuẩn bị kế hoạch công việc và kế hoạch thực hiện cho nhóm và trình cơ quan thực thi và các bên
  • Lâp kế hoạch nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý Tổ số 1 của nhà máy, tổ chức hội thảo tập huấn
  • Xây dựng các tiêu chuẩn môi trường cho nhà máy, bao gồm nước thải, khí thải, rác thải trong nhà máy
  • Xác định nhu cầu đào tạo về quản lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường cho các cấp của ngành điện Việt Nam
  • Xây dựng tài liệu tập huấn cho cán bộ của EVN, tổ chức hội thảo, lập kế hoạch tập huấn nước ngoài cho cán bộ ngàn 

438