United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Nghiên cứu tổng hợp các sáng kiến và đề xuất BĐKH cho chương trình tập huấn thích ứng và giảm nhẹ BĐKH địa phương

Năm thực hiện : 2010

Chủ đầu tư UN-Habitat

Nhiệm vụ chung: Xem xét các chiến lược quốc gia, chính sách, khung thể chế và sáng kiến của các thành phố hướng tới thích ứng và giảm nhẹ BĐKH. Đánh giá nhu cầu đào tạo và đề xuất chương trình xây dựng năng lực cho các nhà quản lý đô thị.

Nhiệm vụ cụ thể:

  • Nghiên cứu tài liệu và báo cáo tổng quát về chính sách, thể chế của Việt Nam liên quan đến BĐKH, các dự án đã và đang thực hiện tại Việt Nam nhằm tăng khả năng ứng phó với BĐKH
  • Nghiên cứu và khảo sát nhu cầu đào tạo về lập kế hoạch ứng phó BĐKH, quản lý và giám sát các chương trình, dự án BĐKH của các chính quyền đô thị, khả năng cung ứng các khóa đào tạo cho các nhà quản lý đô thị của các cơ sở đào tạo tại Việt Nam 

437