United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Đánh giá nhanh việc tích hợp hai mô hình Mike Flood và Mike Urban cho thành phố Đà Nẵng

Năm thực hiện : 2013

Chủ đầu tư : GIZ

Nhiệm vụ chung : xây dựng bộ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác cảnh báo, dự báo lũ và ngập lụt để giảm thiểu tác hại của BĐKH

Nhiệm vụ cụ thể :

  • Làm quen với các tài liệu thảo luận của GIZ , thu thập tài liệu liên quan trong các giai đoạn phát triển và xác định các đối tác chính, xác định vai trò và thể chế
  • Tiến hành phỏng vấn các bên liên quan dể hiểu sâu hơn về việc vận hành và ứng dụng của các mô hình đã được xây dựng;
  • Phân tích kết quản phỏng vấn và các tài liệu để xác định giải pháp tích hợp đầu vào cho hai mô hình và chuẩn bị một đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực,
  • Chuẩn bị Điều khoản tham chiếu cho việc thực hiện thực tế, nhấn mạnh về hợp tác liên khu vực và một thành phần phát triển năng lực để liên kết các mô hình lũ lụt để quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước