United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Phân tích các bên liên quan đến quản lý ngập úng tổng hợp tại các tỉnh Khánh hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định của Việt Nam, Dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp trong bối cảnh BĐKH do GIZ tài trợ

Năm thực hiện : 2014

Chủ đầu tư : GIZ

Nhiệm vụ chung : Tổng quan về khuôn khổ thể chế, hệ thống đối tác và tình hình hiện tại về thoát nước, Biến đổi Khí hậu cũng như quản lý lũ lụt tại các tỉnh Việt Nam.

Nhiệm vụ cụ thể:

  • Tổng quan về khung thể chế của Việt Nam liên quan đến BĐKH, giảm thiểu rủi ro thiên tai, quản lý ngập lụt đô thị.
  • Tham vấn các bên (cấp quốc gia, tỉnh và thành phố), lập sơ đồ các bên liên quan và phân tích mạng lưới các bên liên quan trong nước và quốc tế 

 432