United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng mô hình quản lý CTR các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn và thị xã An Nhơn thuộc Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định

Thời gian: 2013

Khách hàng: Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định, vốn tài trợ của Vương Quốc Bỉ (BTC)

Nhiệm vụ chung:

Hỗ trợ chính quyền địa phương xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn khả thi, hiệu quả và bền vững cho các huyện/thị xã

Nhiệm vụ cụ thể:

Nghiên cứu tài liệu dự án và các chiến lược, chính sách liên quan đến quản lý chất thải rắn đô thị và nông thôn, các mô hình quản lý rác thải nông thôn thành công trong nước và quốc tế, các bài học kinh nghiệm

Hỗ trợ các bên liên quan tại 4 huyện/thị xã xây dựng mô hình quản lý rác thải cho huyện/thị

Đề xuất chương trình thăm quan học tập mô hình cho dự án

2.4 

Bãi chon lấp chất thải rắn huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định