United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Nghiên cứu phạm vi can thiệp và đánh giá cơ sở liên quan khả năng thích ứng của đô thị thuộc dự án Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Thời gian: 02/2014-11/2014

Khách hàng: Hội Chữ thập đỏ Mỹ tại Việt Nam

Nhiệm vụ chung:

Thực hiện nghiên cứu phạm vi và đánh giá cơ sở một cách toàn diện 4 thành phố (Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Hà Nội).

Xây dựng các chỉ dẫn mang tính thứ tự và chiến lược thực hiện cho các Hội Chữ thập đỏ trong nước dựa trên những kết quả của việc phân tích.

Nhiệm vụ cụ thể:

Nghiên cứu tài liệu (1) tác động của BĐKH đến các Đô thị, các giải pháp ứng phó của đô thị; (2) Các bên liên quan; (3) Lập hồ sơ các thành phố 

Đánh giá cơ sở: tham vấn các bên và điều tra thu thập thông tin về các phường trong khu vực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích thông tin  đã thu thập.

Đề xuất các chương trình/dự án can thiệp và  chiến lược thực hiện cho đối tác.

hanoi du an 2.2.1 (Copy)

hatinh du an 2.2.2 (Copy)

tamky du an 2.2.4 (Copy)