United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Nghiên cứu/Đánh giá nhanh các Sáng kiến và Cách tiếp cận hiện có cho Chương trình Nâng cấp Đô thị trong bối cảnh Việt Nam

Năm thực hiện : 2013

Chủ đầu tư : Bộ Xây dựng

Đơn vị tài trợ : Ngân hàng thế giới (WB)

Nhiệm vụ chung : Tổng quan các sáng kiến, chính sách và chương trình liên quan đến nâng cấp đô thị ở Việt Nam, bao gồm nâng cấp hạ tầng nhà ở, điều kiện vệ sinh và đặc biệt chú trọng vào chiến lược nâng cấp đô thị quốc gia. Trên cơ sở đó tổng quan tài liệu và các bài học kinh nghiệm, tư vấn đưa ra khuyến nghị về giải pháp một chương trình nâng cấp khả thi để chính phủ xem xét.

Nhiệm vụ cụ thể:

  • Chuẩn bị kế hoạch làm việc
  • Tập hợp thông tin, thu thập dữ liệu, đánh giá
  • Xem xét, đánh giá , và khuyến nghị Chương trình Nâng cấp đô thị Quốc gia
  • Tham vấn các bên liên quan và báo cáo cuối cùng