United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Đánh giá cuối kỳ dự án “Xây dựng năng lực cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ người dân sử dụng năng lượng tái tạo, cải thiện sinh kế”

Năm thực hiện : 2014

Chủ đầu tư : Hiệp hội khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Đơn vị tài trợ: Đại sứ quán Phần Lan

Nhiệm vụ chung : Đánh giá chất lượng các hoạt động cũng như mức độ đạt được mục tiêu của dự án một cách độc lập, khách quan về dự án trên các tiêu chí: tính phù hợp, hiệu quả, hiệu suất, tác động, tính bền vững. Từ đó đưa ra các bài học kinh nghiệm và cung cấp khuyến nghị cho những dự án tương tự trong tương lai.

Nhiệm vụ cụ thể:

  • Nghiên cứu các tài liệu dự án và xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết, chương trình làm việc thực địa, khung đánh giá và các công cụ đánh giá.
  • Thu thập thông tin tại thực địa và phân tích dữ liệu.
  • Tổng hợp và viết báo cáo đánh giá 

4.8