United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Đào tạo giới và Lồng ghép giới trong hoạt động dự án Hỗ trợ Tam Nông tỉnh Ninh Thuận cho Ban điều phối Dự án TNSP, Tỉnh Ninh Thuận

Năm thực hiện : 2015

Chủ đầu tư : BĐP dự án Hỗ trợ Tam Nông tỉnh Ninh Thuận

Đơn vị tài trợ: Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD)

Nhiệm vụ chung : Nâng cao năng lực cho cán bộ dự án, cán bộ Ban quản lý dự án các xã, huyện về Giới, lồng ghép Giới, giám sát và lập ngân sách Giới trong lập kế hoạch, lựa chọn chuỗi giá trị vì người nghèo và trong thực hiện các hoạt động khác thuộc dự án

Nhiệm vụ cụ thể:

  • Nghiên cứu tài liệu dự án để hiểu mục tiêu của dự án đối với vấn đề Giới, lồng ghép, giám sát và lập ngân sách Giới nhằm xây dựng tài liệu tập huấn phù hợp với thiết kế của dự án về Giới.
  • Tổ chức 2 khóa tập huấn (3 ngày/khóa) về Giới, lồng ghép Giới, giám sát và ngân sách Giới cho 96 cán bộ các cấp 

4.7