United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Cố vấn kỹ thuật dự án “Hỗ trợ Tam Nông tỉnh Ninh Thuận” cho Ban điều phối Dự án TNSP, Tỉnh Ninh Thuận

Năm thực hiện : 2014 - 2015

Chủ đầu tư : BĐP dự án Hỗ trợ Tam Nông tỉnh Ninh Thuận

Đơn vị tài trợ: Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD)

Nhiệm vụ chung : Hỗ trợ kỹ thuật cho Ban điều phối dự án Tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu từ nhà tài trợ và chính phủ Việt Nam.

Nhiệm vụ cụ thể:

  • Rà soát văn kiện dự án, khung logic, báo cáo tiến độ, quy trình quản lý dự án v.v nhằm nắm bắt các nội dung quan trọng, các vấn đề chủ chốt ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ dự án
  • Cố vấn cho Ban điều phối dự án tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều phối và quản lý dự án như phân cấp, điều chuyển và phân bổ lại nguồn vốn, xây dựng kế hoạch thực hiện và ngân sách năm (AWPB) 2015, giám sát đánh giá và hỗ trợ xây dựng báo cáo tiến độ thực hiện dự án theo kết quả;
  • Tham mưu Ban ĐPDA tỉnh các định hướng và chiến lược để thực hiện kế hoạch hành động 90 ngày và đồng thời khắc phục các hành động đồng thuận theo Biên bản ghi nhớ của Đoàn đánh giá giữa kỳ ký giữa UBND tỉnh và IFAD để đảm bảo tiến độ và đáp ứng mục tiêu dự án;
  • Hỗ trợ PCU rà soát các chỉ số GSĐG dự án theo khung logic
  • Tập huấn cán bộ PCU và các huyện, xã tham gia dự án TNSP về kỹ năng lồng ghép giới trong các hoạt động dự án, kỹ năng làm việc nhóm, viết báo cáo và trình bày dự án theo kết quả
  • Hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy việc thực hiện các hoạt động chủ chốt của dự án ở các hợp phần, đồng thời giúp các đơn vị thực thi xây dựng Kế hoạch chiến lược sau khi dự án kết thúc (Chiến lược rút lui);