United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Đào tạo kỹ năng trình bày, thuyết trình thảo luận nhóm, xây dựng báo cáo theo kết quả đầu ra để phục vụ quản lý dự án cho cán bộ dự án các cấp

Năm thực hiện : 2015

Chủ đầu tư : BĐP dự án Hỗ trợ Tam Nông tỉnh Ninh Thuận

Đơn vị tài trợ: Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD)

Nhiệm vụ chung : Cung cấp cho cán bộ dự án các cấp các kỹ năng cần thiết như kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, viết báo cáo dự án theo kết quả đầu ra nhằm quản lý và thực hiện dự án hiệu quả.

Nhiệm vụ cụ thể:

  • Nghiên cứu nhu cầu đào tạo.
  • Thiết kế chương trình đào tạo
  • Xây dựng các mẫu viết báo cáo kết quả dự án và tiến độ
  • Tổ chức tập huấn cho khoảng 60 cán bộ dự án các cấp
  • Hướng dẫn viết báo cáo sau tập huấn
  • Viết báo cáo đánh giá tập huấn