United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho dự án “Hỗ trợ Tam Nông tỉnh Ninh Thuận”

Năm thực hiện : 2016

Chủ đầu tư: BĐP dự án Hỗ trợ Tam Nông tỉnh Ninh Thuận

Đơn vị tài trợ: Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD)

Nhiệm vụ chung: Hỗ trợ dự án thực hiện đúng hướng, hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ, đồng thời hỗ trợ triển khai các hoạt động nhằm chuyển giao để duy trì bền vững các kết quả đạt của dự án được sau khi kết thúc

Nhiệm vụ cụ thể:

  • Nghiên cứu tài liệu, văn kiện dự án và các báo cáo tiến độ dự án, Biên bản ghi nhớ của Đoàn đánh giá giữa kỳ của IFAD;
  • Rà soát tiến độ thực hiện dự án trong 04 năm so với tiến độ chung của toàn bộ giai đoạn 5 năm tại khung logic và ngân sách;
  • Tư vấn cho Ban điều phối dự án tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều phối và quản lý dự án như phân cấp, điều chuyển và phân bổ lại nguồn vốn nhằm đảm bảo giải ngân hết vốn, hỗ trợ xây dựng AWPB 2016;
  • Hỗ trợ dự án rà soát các điều khoản tham chiếu (TOR) để triển khai các hoạt động tư vấn theo chuyên đề phục vụ cho việc thực hiện dự án cũng như tham vấn cho Ban điều phối dự án Tỉnh trong việc chuẩn bị các gói tư vấn cần thiết để xây dựng báo cáo đánh giá cuối kỳ dự án vào năm 2017.
  • Nghiên cứu các báo cáo tư vấn theo chuyên đề và hỗ trợ Ban điều phối dự án tỉnh trong việc xây dựng báo cáo tiến độ dự án phục vụ đợt đánh giá thường niên của IFAD vào tháng 6 năm 2016
  • Hỗ trợ dự án để triển khai các hoạt động cho chiến lược rút lui dự án và chuyển giao kết quả dự án cho các hội đoàn thể, cơ quan và các cấp chính quyền